ปลูกกาแฟอราบิก้าบราซิล

Last updated: 2009-12-16  |  1729 จำนวนผู้เข้าชม  | 

ปลูกกาแฟอราบิก้าบราซิล

อราบิก้า Coffea ใช้เวลาประมาณเจ็ดปีที่สุกเต็มที่และจะดีที่สุดกับ 1-1.5 เมตร (ประมาณ 40-59 นิ้ว) ของฝนตกกระจายอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปี. It is usually cultivated between 1,300 and 1,500 m altitude, but there are plantations as low as sea level and as high as 2,800 m. ก็มักจะปลูกระหว่าง 1,300 และ 1,500 เมตรสูงแต่มีสวนเป็นต่ำเป็นระดับน้ำทะเลและสูงถึง 2,800 เมตร The plant can tolerate low temperatures, but not frost, and it does best when the temperature hovers around 20 °C (68 °F). พืชสามารถทนอุณหภูมิต่ำแต่ไม่เย็นจัดและมันจะดีที่สุดเมื่อ hovers อุณหภูมิประมาณ 20 ° C 68 ° (F). Commercial cultivars mostly only grow to about 5 m, and are frequently trimmed as low as 2 m to facilitate harvesting. พาณิชย พันธุ์ ส่วนใหญ่จะเติบโตประมาณ 5 เมตรและมีซึ่งถูกตัดแต่งบ่อยเป็นต่ำเป็น 2 m เพื่ออำนวยความสะดวกเก็บเกี่ยว. Unlike Coffea canephora , Coffea arabica prefers to be grown in light shade. แตกต่าง canephora Coffea, อราบิก้า Coffea ชอบที่จะเติบโตในร่มเงา light.

Two to four years after planting Coffea arabica produces small, white and highly fragrant flowers. สองถึงสี่ปีหลังจากปลูก อราบิก้า Coffea ผลิตดอกไม้เล็กๆสีขาวและมีกลิ่นหอมมาก. The sweet fragrance resembles the sweet smell of jasmine flowers. กลิ่นหอมหวานคล้ายกับกลิ่นหอมของดอก มะลิ. When flowers open on sunny days, this results in the greatest numbers of berries. เมื่อดอกไม้เปิดในวันแดดออกผลในตัวเลขมากที่สุดของ berries. This can be a curse however as coffee plants tend to produce too many berries; this can lead to an inferior harvest and even damage yield in the following years as the plant will favor the ripening of berries to the detriment of its own health. นี้สามารถสาปแช่งแต่เป็นพืชกาแฟมักจะผลิต berries มากเกินไป; นี้จะนำไปสู่ผลต่ำและผลเสียหายแม้ในปีต่อไปนี้เป็นพืชที่จะสนับสนุนการทำให้ สุกของ berries ให้เปลืองสุขภาพของตนเอง. On well kept plantations this is prevented by pruning the tree. ในสวนเก็บไว้อย่างนี้ป้องกันโดยการตัดต้นไม้. The flowers themselves only last a few days leaving behind only the thick dark green leaves. ดอกไม้ตัวเองก่อนเพียงสองสามวันหลังออกเฉพาะใบหนาสีเขียวเข้ม. The berries then begin to appear. Berries ก็เริ่มปรากฏ. These are as dark green as the foliage, until they begin to ripen, at first to yellow and then light red and finally darkening to a glossy deep red. เหล่านี้เป็นสีเขียวเข้มเป็นใบจนกว่าพวกเขาจะเริ่มทำให้สุกที่แรกที่สีเหลืองและแสงสีแดงและสุดท้ายสีแดงดำลงไปลึกมัน. At this point they are called 'cherries' and are ready for picking. ณจุดที่พวกเขาเรียกว่านี้ 'เชอร์รี่และพร้อมสำหรับการมารับ. The berries are oblong and about 1 cm long. Berries จะเป็นรูปไข่และประมาณ 1 ซม. ยาว. Inferior coffee results from picking them too early or too late, so many are picked by hand to be able to better select them, as they do not all ripen at the same time. ผลกาแฟต่ำจากการเลือกพวกเขาเร็วเกินไปหรือช้ามากเพื่อจะได้เลือกด้วยมือ เพื่อให้สามารถที่ดีกว่าเลือกพวกเขาเป็นพวกเขาไม่ทั้งหมดทำให้สุกในเวลา เดียวกัน. They are sometimes shaken off the tree onto mats, which means that ripe and unripe berries are collected together. พวกเขาจะเชคบางครั้งออกไปยังต้นไม้เสื่อซึ่งหมายความว่า berries สุกและไม่สุกเก็บกัน.

Habit นิสัย

The trees are difficult to cultivate and each tree can produce anywhere from 0.5-5 kg of dried beans, depending on the tree's individual character and the climate that season. ต้นไม้จะยากที่จะปลูกฝังและต้นไม้แต่ละสามารถผลิตทุก 0.5-5 กิโลกรัมถั่วเมล็ดแห้งขึ้นอยู่กับตัวบุคคลของต้นไม้และอากาศฤดูที่. The real prize of this cash crop are the beans inside. รางวัลที่แท้จริงของ พืชเงินสด นี้มีถั่วภายใน. Each berry holds two locules containing the beans. ผลไม้เล็กๆแต่ละคนถือสอง locules containing beans. The coffee beans are actually two seeds within the fruit, there is sometimes a third seed or one seed, a peaberry in the fruits at tips of the branches. ถั่วกาแฟเป็นจริงสองเมล็ดภายในผลจะมีบางครั้งที่สามเมล็ดหรือเมล็ดพืช peaberry ในผลไม้ที่แนะนำสาขา. These seeds are covered in two membranes, the outer one is called the 'parchment' and the inner one is called the 'silver skin'. เมล็ดเหล่านี้ครอบคลุมในสอง membranes, หนึ่งนอกเรียกว่า parchment 'และชั้นหนึ่งเรียกว่าผิวเงิน' '.

Drawing of Coffea arabica ภาพวาดของ ราบิก้า Coffea

In perfect conditions, like those of Java , trees are planted at all times of the year and are harvested year round. ในสภาพสมบูรณ์เช่นผู้ Java ต้นไม้ที่ปลูกตลอดเวลาของปีและจะเก็บเกี่ยวตลอดทั้งปี. In less ideal conditions, like those in parts of Brazil , the trees have a season and are harvested only in winter. ในสภาพแวดล้อมที่ดีน้อยลงเช่นบรรดาผู้ที่ในส่วนของ บราซิล ต้นไม้มีฤดูกาลและมีการเก็บเกี่ยวเฉพาะในช่วงฤดูหนาว. The plants are vulnerable to damage in poor growing conditions and are also more vulnerable to pests than the Robusta plant. [ 1 ] Gourmet coffees are almost exclusively high-quality mild varieties of coffea arabica, like Colombian coffee . พืชที่เสี่ยงต่อความเสียหายที่กำลังเติบโตในสภาพดีและยังมีความเสี่ยงที่ศัตรูพืชจากโรงงาน Robusta. [1] coffees Gourmet ใกล้เฉพาะคุณภาพพันธุ์อราบิก้าอ่อนของ coffea เช่น กาแฟโคลัมเบีย.

Arabica coffee production in Indonesia began in 1699. การผลิตกาแฟอราบิก้าในอินโดนีเซีย เริ่มที่ 1,699. Indonesian coffees, such as Sumatran and Java, are known for heavy body and low acidity. Coffees อินโดนีเซียเช่นชาวสุมาตราและชวาเป็นที่รู้จักกันในร่างกายหนักและความเป็นกรดต่ำ. This makes them ideal for blending with the higher acidity coffees from Central America and East Africa. นี้จะทำให้พวกเขาเหมาะสำหรับผสมกับความเป็นกรดสูง coffees จากอเมริกากลางและตะวันออกแอฟริกา.

Powered by MakeWebEasy.com